Kurumsal İtibar Risk Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü

Günümüzün küresel ortamında rekabetçi avantaj açısından kurumların sahip oldukları soyut de- ğerler, somut değerlerden daha önemli hale gelmiştir. Kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerlerin başında gelen itibar, kurumun paydaşları ile olan ilişkilerinde stratejik bir anlam ifade etmekte ve bu paydaşlar nezdinde farklılaşmada önemli bir rol üstlenmektedir. İtibar kurumun karşı karşıya kaldığı tüm risklerden etkilenmektedir. Bu doğrultuda kurumlar, sürekli değişik risk- lerin altında olan itibarlarını korumak için ileriye dönük stratejik bir bakış açısıyla kurumun tüm fonksiyonlarını kapsayan sistemli çalışmalar gerçekleştirmeli; kendilerine özgü bir kurumsal risk yönetim planı geliştirmelidir. Bu noktada kurumların halkla ilişkiler çabaları, kurumun paydaşla- rı ile olan çift yönlü, tutarlı ve sürekli iletişim sağlama becerilerinden ötürü itibar riski yönetim sürecinin her aşamasında amaçların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada itibarın kurumlar açısından önemi, kurumsal itibar riski yönetimi ve bu sürecin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde halkla ilişkilerin rolü irdelenmiştir.

Link: İndir

Makale Yazarı: Ebru Uzunoğlu - Burcu Öksüz