Krizde İtibarın Yönetilmesi

Bugünün dünyasında hemen her alanda sınırların giderek ortadan kalkması ve beraberinde yaşanan rekabet, kurumları daha iyi değil en iyi olmaya zorlamaktadır. Gerek iç gerekse dünya pazarlarında yaşanan rekabet her geçen gün daha da sertleşmektedir. Kurumsal değişimi gerekli kılan rekabetin sertleşmesi beraberinde sorunları ve krizleri de getirmektedir. Organizasyonların varlıklarını sürdü- rebilmesi ya da itibarlarını koruyabilmesi krizin iyi yönetilmesi ile mümkündür.

Ürün ve hizmetlerin neredeyse birbirinin aynısı ama değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde kurum- ların kendi hedef kitlelerine farklılıklar sunmaları gerekmektedir. Sunulacak bu farklılıklar ancak ve ancak o kurumun sahip olduğu değerlerle şekillenebilir. Bir kurumun en büyük ve en önemli değeri ise o kurumun itibarıdır. Rekabetin kızıştığı dolayısıyla değişimin kaçınılmaz olduğu bugünün şartlarında işletmeler sadece finansal varlıklarını değil itibarlarını da yönetmek durumunda kalmaktadır. Kurum itibarı, hedef kitlelere değerler sunmada etkili bir halkla ilişkiler çalışmasıdır ve organizasyonların sürekliliği açısından önemlidir.

Link: İndir

Makale Yazarı: Başak Solmaz