Üyelik Koşulları

Enstitü’nün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, medeni hakları kullanma yeterliliğine ve fiil ehliyetine sahip, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler. Yasaya göre dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar Enstitü’ye üye olamazlar. Yabancıların Enstitü’ye üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullara ek olarak, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Ancak, onursal üyelik için Türk vatandaşı olma şartı aranmaz (madde 5).

Gerçek veya Tüzel Üyelik

Kamuda veya özel sektörde Enstitü çalışma konularıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren aşağıda belirtilen özelliklerdeki gerçek veya tüzel kişiler ile ilgi duyanlar üye olabilirler (madde 6).

1) Profesyonel olarak çalışanlar,
2) Eğitim verenler, yazarlar, araştırmacılar, akademisyenler bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme yapanlar ve/veya proje yürütenler,
3) Her türlü hizmet veya çözüm üretenler ve sağlayanlar,
4) Her türlü ürün veya hizmeti kurumsal olarak üreten, sağlayan veya kullanan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,
5) Kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri,  sahipleri veya çalışanları
6) Enstitü’nün faaliyet alanlarındaki konulara ilgi duyanlar,

Onursal Üyelik

Enstitü’ye yakın ilgi gösterenler, maddi ve manevi yardımlarda, katkılarda veya desteklerde bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Yabancılar onursal üye olarak kabul edilebilir (madde 6).

Üyelik Başvurusu

Başvuru formunu elle veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak, kimlik bilgileri, vesikalık fotoğraf ile birlikte ve en az iki üyenin imzalı önerilerini ekleyerek yapılır. Yapılan başvurular, ilgili kurulca incelenerek, 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir.

Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, doğrudan Yönetim Kurulu tarafından verilir. (madde 7).

Üye Hakları

Hiç kimse Enstitü’ye üye kalmaya hiçbir surette zorlanamaz. Her üye, üyelikten ayrılma hakkına ve diğer üyelerle eşit haklara sahiptir. Gerçek veya tüzel üye fark etmeksizin her üyenin bir oy hakkı vardır (madde 9).

 

 

 

Üye Yükümlülükleri

a) Üyelik aidatlarını düzenli olarak vaktinde ödemek,

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve kendisine duyurulan tüm kararlara uymak

c) Enstitü Yönergelerine uymak,

d) Kendisi ile yazışma yapılması için bildirdiği yasal adresinin ve kayıtlı e-posta, e-posta, belgegeçer (faks), cep telefonu, ve diğer iletişim bilgilerinin değişmesi halinde en geç 15 (onbeş) gün içinde bağlı olduğu Yönetim Kuruluna bildirmek,

e) Tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi sorumlulukları aksatmadan yerine getirmek  (madde 10).

Üyelik Aidatları

Gerçek Kişi (Bireysel) Üyelik:

 

Üyelik Türü Giriş Ödentisi (TL) Yıllık Aidat (TL)
Gerçek Kişi (Bireysel) Üyelik 150 300

 

Tüzel Kişi (Kurumsal) Üyelik:
Kurumsal üyelikler, Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Standart olmak üzere 5(beş) türden oluşmaktadır.

 

Üyelik Türü Giriş Ödentisi (TL) Yıllık Aidat (TL)
PLATİN 4.800 32.000
ALTIN 2.400 16.000
GÜMÜŞ 1.200   8.000
BRONZ    600   4.000
STANDART    300   1.200
Kazanç paylaşım amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar    250      500

 

Üyelik aidatları yıllık peşin olarak her yılın Ocak ayı sonuna kadar Enstitü’nün Garanti Bankası hesabına yatırılır (Gaziosmanpaşa Şubesi/Ankara Hesap No: 324/6296958).
IBAN No: TR25 0006 2000 3240 0006 2969 58

Yeni üye olanlar, üyeliklerinin başladığı aydan, o yılın Aralık ayı sonuna kadar olan aidat tutarını, üyeliklerinin kabul edildiğinin kendilerine bildirilmesini izleyen ay içinde ödemeleri gerekir (madde36).